آیا سرنوشت انسان به اولین کلمه هایش ربط دارد؟

به گزارش سفر به روسیه، برخی ها فکر می نمایند سرنوشت هر آدمی به اولین کلمه هایش ربط دارد

آیا سرنوشت انسان به اولین کلمه هایش ربط دارد؟

اولین کلمه هایی که بچه ها به زبان می آورند، برای پدر و مادر لذتی به یادماندنی دارد. خیلی از والدین آن ها را ثبت می نمایند، تاریخ و نحوۀ استفاده شان توسط کودکشان را می نویسند یا صدا و تصویرش را با گوشی هایشان ضبط می نمایند.

برخلاف آخرین کلمات هر انسان که از دوران باستان اهمیت فراوانی داشته اند، علاقه به اولین کلمه ها گرایشی مدرن است. اندک اندک از خاندان سلطنتی فرانسه تا چارلز داروین، به ثبتِ اولین کلماتِ فرزندانشان توجه کردند، اما واقعاً این کلمه ها اهمیتی دارند؟ کتابی جدید سرگذشت این کلمات را آنالیز نموده است.

ظاهراً برای همۀ مردم دنیا، اولین کلماتی که بچه ها به زبان می آورند، اعجاب انگیز است. اولین کلمه ای که به زبان آورده می شود مملو از نوید یک زندگی جدید است و اولین ابراز وجودِ یک انسان تازه به حساب می آید، حتی اگر فقط برای نامیدن سگ، تقاضای غذا یا سلام کردن باشد.

اولین کلمات فقط بامزه نیستند؛ بلکه از نظر وجودی معنای عمیقی دارند. این کلمات نمایانگر آستانه ای هستند که در آن، سروصدا به علامت تبدیل می شود؛ لحظه ای که درون، محدودیت هایش را می شکند تا با دنیا بیرون روبرو شود.

بااین همه، به نظر می رسد در بیشترِ طول تاریخ، زبان نوزادان ارزش توجه نداشته است و در بسیاری از فرهنگ های معاصر هم هنوز به آن توجهی نمی شود. تمام بچه ها، در هر زمان و مکانی، حدوداً در دوازده ماهگی از حرف های ناواضح به زبانِ گفتار و اشاره می رسند، اما همۀ والدین و سرپرستان به این گذار توجه نمی نمایند.

چیزِ ظاهراً اجتناب ناپذیری که اولین کلمۀ کودک می نامیم، نقطۀ عطفی است که با احساسات رمانتیک درآمیخته است، با شرایط اجتماعی و مالی شکل گرفته است و به طور حیرت آوری جدید است. وضع طبیعی اولین کلمات ایجاب می نماید که به آن ها اهمیتی داده نشود، اشتباه شنیده شوند یا کلاً نادیده گرفته شوند. شیفتگی بیش ازحد به این کلمات افراط نیست، بلکه تجملی جدید است که قدرش به اندازۀ کافی دانسته نشده است.

کارل گوتکۀ آلمانی که در اوایل دهۀ 1990 کتاب دقیقی دربارۀ آخرین کلمات نوشت، باعث شد تشویق شوم تا تاریخچۀ فرهنگی اولین کلمات را دربیاورم.

گوتکه این آخرین کلمات را اثر هنری ای می دانست که بشر در هر عصر از مفهوم مرگ می سازد. او می گفت: مُردن سبک های مختلفی دارد. پس آیا می شود گفت: سبک ها و شیوه هایِ مختلف کلمات آخر با انواع مردن مطابقت دارد؟ گوتکه به اولین کلمات توجهی نداشت و معتقد بود این کلمات چیز زیادی دربارۀ زندگی های فردی به ما نمی گویند. وی نوشت: اولین کلمه ها به حکایت های کودکی تعلق دارند؛ و ارزش زندگی نامه ای آن ها، با جذابیتشان نسبتِ عکس دارد.

او به نامزد ریاست جمهوری 1988 آمریکا، مایکل دوکاکیس فکر می کرد که مشهور بود تکنوکراتی سنگدل است. ظاهراً این سرنوشت با اولین کلماتی که به زبان آورده بود و ادعا می شد به زبان یونانی هم بوده است، پیش بینی شده بود: مونوس مو یا خودم به تنهایی.

اما اولین کلمه ها، از حرف های نامفهومی که درست شکل نگرفته اند تا کلماتی که کاملاً صحیح ادا می شوند، چیز های زیادی دربارۀ جامعه به ما می گویند.

اولین کلمات هم درست مانند آخرین کلمات سبک و سیاق دارند، آن ها نشان دهندۀ این اند که چه چیز هایی شنیده، ضبط یا دهان به دهان می شود. مهم تر از آن، علاقه پیداکردنِ آدم ها به اولین کلمه ها، رابطۀ نزدیکی دارد با این که چطور جوامع فردگراشدۀ غربی به چیزی تبدیل شده اند که انسان شناسی به نام دیوید لَنسی نئونتوکراسی 1 خوانده است: جوامعی که حول وطیفۀ مراقبت از بچه هاِ بسیار خردسال شکل یافته اند. اگر می خواهید بدانید نوزادان چرا و چطور به پروژه های شناختی والدینشان تبدیل می شوند، یک روش خوب این است که بروید ببینید این والدین از اولین کلمه های بچه هایشان چه برداشتی داشته اند.

در تاریخچۀ فرهنگی اولین کلماتی که به زبان می آوریم، می توانیم با اطمینان بگوییم این کلمات همواره وجود داشته اند. اما در مطالب تاریخی به ندرت به اولین کلماتِ به زبان آمده، اشاره شده است. این کلمات اساساً در قالب های جدیدتری مثل کتاب های کودک، دفترچه های خاطرات و مشاهدات علمی ثبت شده اند.

در مقابل، قدمت آخرین کلمات ظاهراً به عهد عتیق برمی شود. اولین باری که اولین کلمۀ یک کودک ثبت شد، نشانه ای بود از طلوع مدرنیته.

در دهۀ 80، لیندا پولاک که امروز استاد دانشگاه تولین است، ده ها دفترچۀ خاطرات انگلیسی زبان از قرون شانزدهم تا نوزدهم را آنالیز کرد تا شواهدی پیدا کند که بزرگسالان چطور دربارۀ فرزندانشان فکر می نمایند. وی متوجه شد که از بین 91 دفترچۀ خاطرات، فقط 19 دفترچه کلاً به صحبت های کودک و نوزاد توجه نموده اند و تنها 9 دفترچه به اولین کلمه ها اشاره نموده اند.

اولین اشاره از سوی یک قاضی پیوریتان در ماساچوست به نام ساموئل سیوال در اوایل سال 1686 بود که در دفترش ثبت نموده بود پسر هجده ماهه اش، هال، به وضوح می گوید سیب. علاقۀ این پدر هم شاید به خاطر این بود که کلاً اینکه پسری بیمار حرف بزند، جالب توجه است. آن پسر سه هفته بعد از تولد دوسالگی اش از دنیا رفت. اولین کلمه اش، یکی از آخرین کلماتش بود.

ثبت سیوال از کلمۀ سیب که پسرش هال به زبان آورده بود، قدیمی ترین چیزی نیست که من پیدا نموده ام. قدیمی ترین ثبت اولین کلمه ها مربوط به سال 1602 است، وقتی پزشکی فرانسوی به نام ژان ایروار موظف شد وضعیت رشد و پیشرفت اولین وارث مآغاز سلطنت فرانسه بعد از 80 سال را به طور منظم بنویسد.

این دوفین2 بعداً لویی سیزدهم شد. اولین کلماتی که ایروار نوشت، وقتی به انگلیسی امروز ترجمه شان کنیم، معادل آهای می شود. بعد از ایروار تا 84 سال بعد، دیگر ثبتی از اولین کلمات پیدا نمی کنیم.

بیش از نیمی از اشاره هایی که به صحبت بچه ها در دفاتر خاطرات پولاک وجود داشت، به قرن نوزدهم برمی گشتند. بعد از آهای دوفین و سیب سیوال، کلمۀ بعدی در سال 1839 به ثبت رسید، وقتی چارلز داروین اولین پیشرفت پسر اولش، از جمله اولین کلمه اش مام را ثبت کرد. داروین نوشت این کلمه به معنی غذا یا بهم غذا بده است.

چنین چیز پیش پا افتاده ای به دلیل کاری که داروین با آن کرد، از اهمیت زیادی برخوردار شد. او در سال 1877 یادداشت هایش را منتشر کرد و نشر این یادداشت ها در آلمان، روسیه و فرانسه همزمان گرایشی عمومی به نوشتن خاطرات در بین مورخان طبیعی دیگر ایجاد کرد و به قول روانشناس زبان آلمانی، ویلم لِولت، ناگهان مطالعۀ رشد کودک را به شاخه ای احترام برانگیز در زیست شناسی انسان تبدیل کرد. اگر نه همه، اکثر خاطره نویس ها مرد بودند.

روانشناس بریتانیایی، جیمز سالی در سال 1881 نوشت: این شور و اشتیاق برای دانش روان شناسی تعدادی از آشنایانم را تسخیر نموده است. این ها اکثراً مردان جوان متأهلی هستند که پدیدۀ دوران کودکی برایشان تازگی دارد و اشتیاق جوانانه را وارد فعالیت علمی خود نموده اند.

مطالعاتِ خاطره محورِ آن ها، به این ادعا پروبال داد که رشد فرد از همان مسیری می گذرد که گونه های مختلف تکامل پیدا نموده اند. بنابراین، اولین کلمات پنجره ای به سوی ذهن ها و توانایی های نیاکان انسان در طول زمان تکامل می گشایند. از این منظر، مام به نوعی یک جور فسیل زنده بود.

گزارش داروین واکنشی به گزارشی بود که یک سال قبل، مورخ فرانسوی، ایپولیت تن دربارۀ یکی از دخترانش نوشته بود که یادداشت های مفصلی دربارۀ اولین اصواتش در آن بود. تن نوشته بود که اولین کلمات دخترش پاپا و تِم بود که فکر می کرد سعی دارد تا فعل تینز به معنی نگه داشتن را بگوید.

تن این کلمه را با عشق تحلیل می کرد و به نظرش کلمه ای خارق العاده بود. این کلمه معانی زیادی داشت: بده، بگیر، ببین. تن نوشت: در واقع دخترم آن را قاطعانه چند بار پشت سرِ هم و مصرانه می گوید، گاهی شاید چیز جدیدی که می بیند را بخواهد، گاهی می خواهد ما آن را بگیریم و گاهی برای اینکه توجهمان را به خودش جلب کند. تمام این معنا ها در آن کلمه ترکیب شده اند.

وقتی دخترش دیگر این کلمه را نمی گوید، ناراحتی تن هم به همان اندازۀ سرخوشی اش است. جای شک نیست که، چون انتخاب ننموده ایم که آن را یاد بگیریم، این کلمه با هیچ کدام از ایده هایمان مطابقت نداشت... همراهش از این کلمه استفاده نکردیم و در نتیجه او هم آن را کنار گذاشت. باوجود این، تا مدتی این کلمه نقطۀ آغازِ فورانی از اراده را نشان می داد که پدر آن را جشن می گرفت.

هم داروین و هم تن، پذیرفته بودند که اولین کلمات، این آوا های معین بودند که (به نظرشان) کودک به جای آنکه آن ها را تقلید کند، از خودش می ساخت. داروین مطمئن بود که دادی (پسرش را اینطور صدا می زد) کلمۀ مام را ابداع نموده است. آن ها بر این باور بودند که اولین کلمات کودک نشان دهندۀ ظهور زبان در نیاکان دورمان است.

تن نوشت: در کل، کودک در حالتی گذرا ویژگی هایی ذهنی را نشان می دهد که در حالت ثابت در تمدن های ابتدایی پیدا می شد، خیلی شبیه به نطفۀ انسان که در حالتی گذرا ویژگی هایی فیزیکی را ارائه می دهد که در حالت ثابت در طبقات حیوانات پَست تر دیده می شوند.

تقریباً همان زمانی که داروین، تن و اروپایی های دیگر با بچه ها و تاریخچۀ تکاملی زبان گلاویز بودند، اولین کتاب های تجاری بچه ها برای ثبت لحظات مهم، از جمله اولین کلمات، در آمریکا ظاهر شد. در این زمان، توجه به اولین کلمات واقعا گُل نموده بود.

برای داروین و تن اولین کلمات نشانۀ گذار کودک به انسانیت بود، اما در عصر کتاب های کودک، اولین کلمه نشان می داد که آدم جدیدی از راه می رسد، نه فقط موجودی متمایز در بین حیوانات، بلکه شخصیتی که از بقیۀ آدم ها متمایز است.

در آن موقع، از هر چهار یا پنج کودک، یک کودک تا قبل از دوازده ماهگی از دنیا می رفت. ثبت اولین های مختلف از جمله اولین کلمات، والدین را تشویق کرد تا بیشتر برای بچه هاشان وقت صرف نمایند که حالا از نظر احساسی ارزش بیشتری داشتند.

در ابتدا، کتاب های کودکْ زنان طبقۀ بالا را هدف قرار دادند که اهل سنتِ ثبت کادو های کودک از طرف اقوام و دوستان بودند. محبوبیت این کتاب ها در بین خانواده های طبقۀ متوسط و کارگر باعث شد این فکر راحت تر به ذهن خطور کند که هر نوزاد و کودکی اهمیت دارد.

با آغاز قرن جدید، ادارات بهداشت محلی کتاب کودک های مدل خودشان را عرضه کردند. اولین کلمات به لحظۀ مهمی در رشد کودک تبدیل شد، اما این اتفاق فقط زمانی می توانست بیفتد که نوزادان شانس بالایی پیدا کردند تا وارد دورۀ کودکی شوند.

گزارش های کتابخانه ای آنلاین از حدود بیست کتاب کودک از اوایل قرن بیستم در یک مجموعۀ ویژۀ دانشگاه یو. سی. ال. ای نشان داد که حدود دو سوم از این کتاب ها جایی برای اولین کلمه یا اولین کلمات در خود داشتند. احساساتی ترین کتاب مال سال 1910 بود که می پرسید: اولین کلمات شگفت انگیز چه بودند؟ کتاب دیگری از گفته های کودک و دیگری از سخنان و دایرۀ لغات در 18 سالگی می پرسیدند.

حدود یک سوم کتاب ها هیچ کدام از این سؤال ها را نداشتند و به جایش از اولین عکس، اولین جشن تولد، اولین کریسمس، اولین دندان و اولین سفر پرسیده بودند. مثلاً، کتاب زندگی نامه ای برای کودک بهتر3 که در سال 1910 منتشر شد، می گوید بچه هاِ بهتر می خورند، رشد می نمایند، لباس می پوشند، هوای تازه تنفس می نمایند و راه می روند (دقت کنید که حرف زدن در این فهرست نیست).

کتابی فرانسوی چاپ شده به سال 1906، به نام کتاب کودک4 فقط می پرسید که کودک چه زمانی آغاز به حرف زدن نموده است و کتاب کودک ادواردی5 مربوط به سال 1908، نقاط عطف زمانی را معین می نماید (باید بدون معنای خاصی از هجا ها مثل ما، پا، نا، تا استفاده کند)، اما از اولین کلمات حرفی نمی زند.

این دوره، ظاهراً نقطۀ آغاز باور دیگری نیز بود: اینکه اولین کلمات کودک می توانند زندگی اش را پیش بینی نمایند. در کتاب بچه ها ما را مدرن کردند6 که تاریخچه ای از بچه ها در آمریکا از دهۀ 1890 تا سرانجام دوران افزایش زاد و ولد است، جنت گلدنِ مورخ نشانه های مختلف را به هم ربط می دهد، نشانه هایی که هم علمی و هم مربوط به فرهنگ عامیانه هستند و والدین از آن ها استفاده می کردند تا آیندۀ بچه هاشان را پیش بینی نمایند.

یک کتاب کودک از سال 1912، اولین نشانه های قطعی احساس در چیز های مرئی، اولین کوشش برای دستیابی به چیزی و اولین نشانه های منطق را دنبال می کرد.

برخی از کتاب های دیگر به این باور معروف اشاره می کردند که اگر اولین حرکات کودکی در فضا رو به بالا باشد، ضامن ارتقای موقعیت اجتماعی اوست. همین باعث شد والدین نوزادان را از پله ها بالا ببرند. اگر خانه ای فقط یک طبقه داشت، کودک را از نردبان بالا می بردند.

در اواخر دهۀ 60، مادرم متوجه شد که اولین کلمات من پول و دابادِی (از روی اسم نشر قدیمی دابِل دِی) است و به اشتباه پیش بینی کرد که شغلی پرسود در کار انتشارات خواهم داشت. او این کلمات را بدون اینکه بنویسد، به خاطر سپرد، چون کتاب کودکی من کاتولیک بود و به جای اولین کلمات، اولین دعا و اولین کریسمس و اولین عشای ربانی من بود.

به نظرم جاانداختن دعا در دهان بچه ها بهتر از این بود که به آن ها اجازه بدهند بی مقدمه از تفکراتِ اجتماعی نشده و ضددینی خود حرف بزنند. با اینکه اولین کلمات من احتمالاً پیشگویانه نبودند، اولین کلمۀ پیکاسو پیز (معادل کلمۀ اسپانیایی مداد) و اولین کلمۀ جولی اندروز خانه بود.

در برخی از فرهنگ ها، اولین کلمات مشخص می شوند؛ مهم نیست کودک احتمالاً می تواند چه چیز دیگری به زبان بیاورد، تا وقتی چیز های معینی را نگوید آن حرف ها صحبت تلقی نمی شوند. در فرهنگ ساموآی آمریکایی و غربی، اولین کلمه ای که گفته می شود، تائه به معنای گُه است.

دو انسان شناس آمریکایی، النور اُکس و بمبی شیفلین می گویند در فرهنگ ساموآیی، بچه ها وقیح، شرور و لجباز تلقی می شوند و چنین کلمه ای ظاهراً بجاست. در مکان های دیگر، حرف های اولیه، وضعیت آن دنیای کودک را نشان می دهند. نایجل بارلی، انسان شناس بریتانیایی می گوید مردم چامبای کامرون و نیجریه معتقدند حرف های نامفهوم نوزادان و سالمندان زبان دنیا ارواح است.

وی می نویسد: نوزادان هنوز آن را فراموش ننموده اند و سالمندان دوباره آن را از سر می گیرند، پس به هم شباهت دارند. مردم بائول در ساحل عاج هم بر این عقیده اند که بچه های که زبان نیاکانی را ناشمرده حرف می زنند باید جدا نگه داشته شوند که مبادا از آن برای نقشه کشیدن علیه زنده ها استفاده نمایند.

در یک کتاب کودکِ دوست داشتنی به نام نافل بانی7 نوشتۀ مو ویلمز، دخترکی به نام تریکسی خرگوش پارچه ای خود را گم می نماید و بعد پیدایش می نماید. وقتی دوباره عروسک را به دست می آورد، چیزی به زبان می آورد که قبلاً هرگز نگفته بوده. پدرش آن را اولین کلمۀ تریکسی در نظر می گیرد. خطر لو رفتن داستان: این کلمات نافل بانی بودند.

این کتاب یادآوری می نماید که اولین کلمه محصول تقاطع بین قصد کودک برای رساندن معنا با اشتیاق بزرگسال برای درک است. نافل بانی در واقع اولین چیزی نیست که تریکسی در کتاب می گوید. قبل از آن سعی می نماید به پدرش بگوید که خرگوشش جا مانده. فریاد می زند: اَگل فِلَگِل کلَبِل! و پدرش جواب می دهد: درسته. داریم برمی گردیم خونه.

چیزی که دربارۀ نافل بانی صادق است، برای مام داروین، تم تن، سیب سیوال و حتی شاید برای آهای ایروار هم صدق می نماید. وضعیت اولین کلمه به عنوان اولین، همواره به نوعی من درآوردی و وابسته به میل یک بزرگسال است که برای یک حرف معنایی در نظر بگیرد.

همانطور که زبان شناس آمریکایی، کاترین اسنو در سال 1980 گفت، اولین کلمه بازتابی از تصمیم های فرهنگ دربارۀ مسائل زیادی است: وضعیت کودک در مقابل والد، وصف قصد داشتن، باور ها و کاربست های جامعه پذیری زبان، و باور هایی دربارۀ ظرفیت های اجتماعی و ارتباطی نوزدانی که هنوز زبان باز ننموده اند و نیز نظریات زبان و معنا.

اسنو و دیگر زبان شناسان به شیوه های مختلف این مشکل را حل نموده اند: برخی ها اولین کلمه را نادیده گرفته اند و به جایش چهار، ده یا پنجاه کلمۀ اول را به حساب آورده اند (که یک کودک متوسط تا هجده ماهگی به آن می رسد)، در عین حال بقیه یک مرحلۀ کلمۀ اول را معین می نمایند.

چیزی که ضرورت پیدا کرد، چک لیست هایی از کلمات بود که به والدین داده می شد تا پر نمایند. جزئیات شخصی ای که در این رویکرد قربانی می شد (مثلا نمی توانید ثبت کنید که کلمۀ اول کودکتان هی یا تم بوده است)، با سودمندی علمی جبران می شد، چون الگو های جالبی از چیز های پیش پاافتاده پدید می آمد.

مثلاً اکثر کلمات اولیه اسم هستند و ظاهراً دختران نسبت به پسران کلمات بیشتری می گویند که ربطی به زبانی که صحبت می نمایند یا فرهنگشان ندارد؛ و می توانیم جرئت به خرج بدهیم و بگوییم که اولین کلمات در طول زمان، چه شنیده شده باشند چه نه، احتمالاً تفاوت چندانی با کلماتی ندارند که بچه هاِ امروز می گویند: صدای حیوانات، اسامی حیوانات خانگی و اعضای خانواده، خوردنی ها و سلام و احوالپرسی. اولین کلمات شما اولین کلمات هر فرد دیگری بوده اند و نسل های بی سرانجامی از بچه های که سعی می کردند پیش بروند، آن ها را بار ها و بار ها به زبان آورده اند.

پی نوشت ها:

این مطلب را مایکل ارارد نوشته است و در تاریخ 26 جولای 2019 با عنوان A Cultural History of First Words در وب سایت پاریس ریویو منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ 30 مرداد 1398 با عنوان اولین کلمه هایی که بچه ها به زبان می آورند، چه معنایی دارند؟ و ترجمۀ میترا دانشور منتشر نموده است.

مایکل ارارد (Michael Erard) نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی است. بابل دیگر بس است: در جست وجوی آموزندگان عجیب ترین زبان های دنیا (Babel No More: The Search for the Worlds Most Extraordinary Language Learners) آخرین کتاب اوست.

[1]neontocracy

[2]لقب پسر ارشد پادشاهان فرانسه [مترجم][3]The Biography of a. Better Baby

[4]Le Livret de Lenfant

[5]The Edwardian Baby

[6]Babies Made Us Modern

[7]Knuffle Bunny

منبع: فرادید
انتشار: 5 مهر 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: russianet65.ir شناسه مطلب: 290

به "آیا سرنوشت انسان به اولین کلمه هایش ربط دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آیا سرنوشت انسان به اولین کلمه هایش ربط دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید