ژیمناستیک

عکس ، با عرض معذرت ویژه از آقای علی دایی!

این جلسه مرداد دو سال پیش در محل فدراسیون ژیمیناستیک بین دایی و خانم اینچه درگاهی برگزار گردید و شهریار بعد از سرانجام جلسه در مصاحبه با دوربین تلویزیونی کلی در باب اهمیت ژیمناستیک صحبت کرد!

2 فروردین 1399